Treningshall

3. januar 2014

Jeg ser at spørsmålet om hall til stadighet dukker opp på Facebook.  Det er tydelig at ikke alle er oppdatert på «ståa» i saken.  Av den grunn finner jeg det naturlig å repetere hva Årsmøtet og Styret har sagt og gjort tidligere.

Saken ble satt på dagsorden på et tidligere årsmøte. Årsmøtet vedtok at vi skulle gå videre med hallplanene.  Det ble nedsatt en hallkomitè som besto av brukerne.  Dessverre er det noen ganger slik at mange har meninger og ønsker om hall, utseende, plassering osv., men ikke evner å bidra med det arbeid og ansvar som følger med.  Av den grunn ble det etter en tid nedsatt en ny komite.   På tross av store arbeidsbyrder for de involverte har prosjektet gått framover. Det er vurdert forskjellige løsninger mht hall og mht finansiering.  Imidlertid er det en sak som må gjøres før man kan gå videre. Det må utferdiges et prosjekt som inneholder en beskrivelse av hall, samt en situasjonsplan.  Uten bruk av tippemidler har vi ingen mulighet til å bygge hall.  For å få tilgang på tippemidler må våre hallplaner komme med i Tromsø Kommunes 4-årplaner for idrettsprosjekt.

Dette er årsmøtets vedtak:
a)      Forslag til vedtak på årsmøtet i 2013: Årsmøtet i Tromsø HK gir Hallkomiteen fullmakt til å gå videre med hallsaken og foreta de nødvendige søknader til Tromsø kommune og andre instanser, samt utrede finansieringsalternativ og framdriftsplan. Hvis dette medfører bruk av klubbens midler, gis komiteen fullmakt til å bruke de nødvendige midler, begrenset oppad til kr. 50.000,-. Hvis det skulle være behov for ytterligere midler kan komiteen søke HS om dette.

Videre nedsettes det en komite i FHG som utreder behov for treningsterreng, samt ser på muligheter for leie av terreng og hva dette vil koste, samt hvordan det skal finansieres. 

Søknad ble sendt Tromsø Kommune innen fristen, som var i 24.  juni 2013.

Før vi kan gå videre, må vi vente se hva resultatet av TKs planer blir.