Treningshall – igjen.

22. november 2015

Hva er gjort og hva gjøres videre i hallsaken.

Spørsmålet om hall dukker til stadighet dukker opp på Facebook.  Det er tydelig at ikke alle er oppdatert på «ståa» i saken, selv om dette har vært publisert på hjemmesiden tidligere og orientert om på årsmøter o.l. Av den grunn finner vi det naturlig å igjen repetere hva Årsmøtet og Styret har sagt og gjort tidligere.

Saken ble satt på dagsorden på et tidligere årsmøte. Årsmøtet vedtok at vi skulle gå videre med hallplanene.  Det ble nedsatt en hallkomitè som besto av brukerne.  Dessverre er det noen ganger slik at mange har meninger og ønsker om hall, utseende, plassering osv., men ikke evner å bidra med det arbeid og ansvar som følger med.  Av den grunn ble det etter en tid nedsatt en ny komite.   På tross av store arbeidsbyrder for de involverte har prosjektet gått framover. Det er vurdert forskjellige løsninger mht hall og mht finansiering.  Imidlertid er det en sak som må gjøres før man kan gå videre. Det må utferdiges et prosjekt som inneholder en beskrivelse av hall, samt en situasjonsplan.  Uten bruk av tippemidler har vi ingen mulighet til å bygge hall.  For å få tilgang på tippemidler må våre hallplaner komme med i Tromsø Kommunes 4-årplaner for idrettsprosjekt.

Dette er årsmøtets vedtak: a)      Forslag til vedtak på årsmøtet i 2013: Årsmøtet i Tromsø HK gir Hallkomiteen fullmakt til å gå videre med hallsaken og foreta de nødvendige søknader til Tromsø kommune og andre instanser, samt utrede finansieringsalternativ og framdriftsplan. Hvis dette medfører bruk av klubbens midler, gis komiteen fullmakt til å bruke de nødvendige midler, begrenset oppad til kr. 50.000,-. Hvis det skulle være behov for ytterligere midler kan komiteen søke HS om dette.

Videre nedsettes det en komite i FHG som utreder behov for treningsterreng, samt ser på muligheter for leie av terreng og hva dette vil koste, samt hvordan det skal finansieres. 

Søknad ble sendt Tromsø Kommune innen fristen, som var 24.  juni 2013.

I 2014 kom vi med på Tromsø kommunes 4-årsplan.  Det betyr at vi igjen er igang med arbeidet.  Imidlertid har vi nå i det siste fått en annen utfordring.  Utbyggerne på sørsiden av klubben og rideklubben har laget en ny vei parallelt med hovedveien.  Det er vår nye adkomstvei til klubben.  Dessverre har dette ført til at Rideklubben har mistet store arealer.  Tromsø kommune ønsker at klubbene skal komme til enighet mht deling av arealet som er igjen.  Vi hadde et møte med Rideklubben i oktober 2015, hvor vi ble enige om å sende et brev til Tromsø Kommune hvor vi opplyser at vi allerede nå har for lite areal, og vi ber om å få lov å bruke mer av området på nedsiden av klubbene (mot strandområdet).  I tillegg må pumpehuset fjernes før vi vet om det i det hele tatt blir plass til hall.  Hvis vi ikke får utvidet vårt areal spøker det faktisk for planene om hall.  Vi vil gå i dialog med Tromsø Kommune for å se om det er mulig å finne et nytt område til Tromsø Hundeklubb.  Vi har full forståelse for at de med størst behov for hall blir frustrerte, men det som er skissert over er det vi har gjort og skal gjøre.  Vi vil også oppfordre de som ønsker det mest; å bli med i hallkomiteen.  Hallkomiteen består pt av Steinar Lagesen, Knut Heimen og Aase Jakobsen, og vi trenger flere som vil jobbe med denne saken.