Ny organisering av NKK – høring

28. februar 2018

Ny organisering av NKK – høring.

Denne høringen bør alle hundeinteresserte lese.  Den kan få store innvirkninger på hvordan DIN hundeklubb vil ha det i framtiden.

Et utvalg, nedsatt av Hovedstyret (HS) i 2016, fikk i oppdrag å fremlegge konkrete forslag til endringer i organiseringen av Norsk Kennel Klub for HS

Endringene skulle svare på forholdene det forrige organisasjonsutvalget identifiserte som sentrale ved sin rapport levert til HS 15. september 2016. Dette utvalget oppsummerte fem forhold i hht til sitt oppdrag. Disse – og resten av rapporten fra 2016 – kan leses her.

Høring – organisering av NKK

Høringsnotatet vedrørende organisering av NKK beskriver foreslåtte endringer fra utvalget og hovedstyrets innstilling på flere områder. Les hele høringsnotatet her.

Hovedstyret ber om tilbakemelding fra høringsinstansene så raskt som mulig, og senest innen 20. mai 2018. Høringssvar sendes til adm@nkk.no. Når høringssvarene er mottatt utarbeider NKKs hovedstyre et forslag som fremmes som sak på Representantskapsmøtet i 2018.

HS vil fremme sitt forslag for RS i 2018.

Spesielt oppfordres lokalklubber/aktivitetsklubber til å svare på de ulike modellene som foreslås for fremtidig drift i regionene.