Kunngjøring av årsmøte 2023 Tromsø Hundeklubb Brukshundgruppa

6. november 2022

6.11.22

Det blir årsmøte 8.2.2023.

Forslag fra medlemmene på styremedlemmer og saker må være styret og valkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

Alle gruppas medlemmer som har betalt kontingenten og har vært medlem i minst 12 uker har møte- og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.