Info om graving ved klubbhuset

19. april 2017

Graving ved klubbhuset.

Vi hadde styremøte i går, 18.4., og i den anledning fikk vi informasjon fra Tromsø Kommune.  Referat fra styremøtet blir lagt ut på annet sted på hjemmesiden, men vi tar med et utdrag fra orienteringen her.  Det er viktig at alle melder fra om eventuelle ulemper eller kommer med tips til Styret hvis det er noe ved arbeidet som er til stort hinder for vår aktivitet, gjerne med forslag til hva som kan gjøres.

SAK 16/17 Møte med entreprenør ang graving på anlegget.

THK har fått liten/ingen informasjon fra Tromsø kommune vedrørende planlagt anleggsarbeid ifm. omlegging av vannledning som vil berøre banen/anlegget til THK. Sindre Vaaje fra Sweco, som har ansvar for prosjektering/gjennomføring av arbeidet, tilbød seg derfor å komme å informere HS om saken. Hensikten med møtet var å informere og planlegge framdrift av arbeidet slik at ulempene skulle bli minst mulig for THK.  Vaaje informerte at de ønsket tett dialog for å begrense ulempene for THK. Arbeidet starter denne uken (uke 16) og planlegges ferdigstilt medio/slutten av mai. Vannledningstraséen er prosjektert slik at den ikke skal være til hinder for framtidig bygging av hall. Ifm. med arbeidet vil det graves en ca. 2 meter dyp og 6-7 meter bred grøft samt at det krever en del plass til sidene, ca 15 m ut på hver side for løsmasse. Trasé vil gå mot nord (mot elva). . Entreprenør skal sørge for merking/sperring av åpne grøfter mens arbeidet pågår.  Alle kostnader blir tatt av kommunen og anlegget til THK skal tilbakeføres til nåværende stand. Ny tilkomst fra rundkjøring mot sør vil bli etablert snarlig slik at det skal være adkomst hele perioden gravearbeidet pågår. Vaaje fikk tilbakemelding om datoer for planlagte stevner i perioden, samt datoer for når huset er utleid.  Det ble avtalt at THK skulle få ukentlige tilbakemeldinger med fremdriftsplaner slik at man kunne opprettholde tett dialog. Aase sender felles e-post adressen til HS til Vaaje slik at all kommunikasjon gjøres via denne. Knut fikk ansvar for å ha dialog med entreprenør ift. eksisterende el-kabler til banelysene m.m. som ikke må skades ved gravearbeidet. Aase har også dialog med Tromsø kommune vedr. å kunne benytte Mandelasletta til treninger/aktiviteter dersom dette skulle vise seg nødvendig.