Info fra NKK: En svært alvorlig situasjon

3. april 2020

En svært alvorlig situasjon

Norsk Kennel Klub er allerede i en svært alvorlig likviditetsmessig situasjon.
Hovedstyret er bekymret, sier HS-leder Jan Helge Nordby.

 Stort inntektsbortfall

Av en budsjettert omsetning på rundt 74 millioner kroner, kommer over 22 millioner fra NKKs internasjonale og nordiske utstillinger, samt aktivitetsavgift fra klubber og forbunds aktiviteter. Rundt 27 millioner kommer fra helse- og registreringsinntekter.

Samlet kommer rundt 73% av inntektene fra tjenester som nå er hardt berørt av korona-pandemien, sier administrerende direktør Torbjørn Brenna. I tillegg til at alle aktivitetsrelaterte inntekter er helt fraværende, frykter vi fall i salg av helse- og registreringsprodukter i tiden som kommer. Dersom nedstengingen av Norge varer over påske, forventer vi at det også vil gjøre utslag i bl.a. annonseinntekter, muligheten for nye sponsorater/samarbeidsavtaler, og i verste fall også på medlemstallet.

Sparer kostnader alle steder det er mulig

NKK sparer på alle kostnader der det er mulig. I tillegg til at alle reisekostnader og all IT-utvikling ble stanset umiddelbart 12. mars, har vi selvsagt stanset alle markedsføringskostnader, inklusive utsendelse av materiell til skolebarn. Hundesport vil ikke bli sendt ut i papirformat denne gangen, medlemmene vil motta det digitalt for å spare trykke- og portokostnader, også produksjonskostnaden er tatt ned til et minimum.

Vi ser allikevel at vi har løpende faste kostnader på rundt 1,5 millioner hver måned (18 millioner pr år) for å holde IT-løsninger som Dogweb, internettsider og NKKs Min side for elektroniske tjenester oppe, samt drifte lokalene på Holmlia på et minimum. Dette er kostnader som løper uavhengig av inntektsnivået vi har.

I tillegg kommer lønnskostnader. Fra og med 1. april ble over 60 % av medarbeiderne i NKK permittert. Medarbeiderne som jobber med helse- og registreringstjenester, er delvis på jobb for å sikre at vi kan imøtekomme behovet for kullregistreringer, eierskifter, omregistreringer og screeningundersøkelser. Vi er også avhengig av å ha ansatte som kan jobbe med kjerneoppgaver innen økonomi og medlemsservice/kommunikasjon.

Sunn økonomi i normalsituasjon, men forventer langvarige økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen

NKK har en sunn økonomi og en solid egenkapital* i en normal situasjon. Økonomi og egenkapital ble svekket i fjor under hundesykdommen.

Inntektssvikten vi opplever nå vil ikke kunne hentes inn igjen, og vil ha langvarige økonomiske konsekvenser for organisasjonen også når korona-krisen er over.

Vi nærmer oss en kritisk likviditetssituasjon

Egenkapitalen* i virksomheten er en regnskapsmessig størrelse. En solid egenkapital* betyr altså ikke – som vi ser mange i sosiale medier tror – at hele beløpet er tilgjengelig på en bankkonto.

Når inntekter bortfaller, mens vi fremdeles må betale løpende utgifter, tærer det på likviditeten.

Dette merker Norsk Kennel Klub allerede nå, til tross for alle tiltak. Dersom vi har et nedstengt Norge inn mot sommeren vil situasjonen bli kritisk. Da vil også helse- og registreringstjenestene bli berørt, og tjenestetilbudet fra NKK vil ikke kunne opprettholdes.

Vi har håp om at vi kan få støtte fra de to av krisepakkene regjeringen har presentert, og fortsetter også arbeidet med å søke likviditetstilskudd gjennom å få innvilget en bankkreditt.

Om jobben for å få hjelp gjennom krisepakker

Regjeringen har kommet med en rekke krisepakker.

De første krisepakkene som kom (fase 1) var ikke tilpasset vår drift, skattebaserte tiltak treffer ikke, og den store ordningen med bankgarantier kan vi heller ikke dra nytte av. Vi har vært i dialog med vår bankforbindelse, som vi opplever som imøtekommende, men som også forklarte oss at disse garantiene kun gjaldt bedrifter som allerede har en lånefinansiering. NKK har ikke banklån og kan således ikke få denne likviditetshjelpen fra banken.

Vi henvendte oss derfor til myndighetene og informerte om dette, og ba om mer tilpasset hjelp.

Det har siden kommet en krisepakke som også skal tilpasses frivilligheten – den ble presentert fra myndighetene 17. mars. Til tross for at det jobbes med å få på plass vilkårene for pakken, har det fremdeles ikke blitt åpnet for å søke midler fra denne. Vi håper den kommer raskt på plass nå.

Også den nye pakken som ble lansert denne uken, med støtte til faste driftskostnader for små og mellomstore bedrifter vil kunne være aktuell for NKK å søke midler fra.

Her er det imidlertid uklart hva som skal til for å kvalifisere for støtte gjennom ordningen. Det er signalisert at vi vil få noen svar rundt det i morgen.

Veien videre i en usikker situasjon

Som dere forstår er situasjonen svært uavklart foreløpig. Vi ønsket likevel å informere dere i medlemsklubber, -forbund og regioner om alvorligheten for organisasjonen. Mens vi venter på svar fra myndighetene forverrer likviditetssituasjonen seg dag for dag.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi får innsikt i hvilken støtte NKK kan få fra myndighetene, resultatene av andre tiltak, og konsekvensene dette får for driftssituasjon på kort og lengre sikt.

Med vennlig hilsen 

Hovedstyret og administrasjonen i Norsk Kennel Klub
————————————–
Besøksadresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postadresse: Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
www.nkk.no / www.nkkbutikken.no / www.kjøpehund.no