Årsmøte Tromsø Hundeklubb

12. januar 2015

Årsmøtet i Tromsø Hundeklubb blir 15.4.2015.

Se også våre lover:

 §3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen offentliggjøres på klubbhuset og på klubbens hjemmeside.Med innkallelsen skal følge:

–  Dagsorden- Årsberetning for HS

– Årsberetning med regnskap/ budsjett for gruppene. (BHG, FHG, KG)

– Regnskap med revisors beretning

– Budsjett for de to påfølgende år

– Forslag til kandidater til valgene.

– Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet.

– Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.