Årsmøte i Tromsø Hundeklubb

23. mars 2018

Tirsdag 20.3. var det årsmøte i Tromsø hundeklubb.

Ingen store eller kontroversielle saker på dagsorden i år. Møtet var derfor unnagjort på under en time. Det var totalt 20 frammøtte.

Flg. saker var på dagsorden.

 1. Åpning, godkjenning av dagsorden og valg av møteleder:
  Innkalling og dagsorden godkjent. Lars Kristoffersen valgt som møteleder.
 1. Valg av referent, tellekorps og personer til å underskrive protokollen: Referent: Monica A Sundset. Tellekorps: Espen Nikolaisen og Stine-Sol Solvang. Protokollunderskrivere: Ellen Bakken og Trine Heimen.
 1. Årsberetning 2017:
  Leder Aase Jakobsen presenterte årsberetningen fra Hovedstyret.
  Vedtatt med tilføyelse om at det er byttet garasjeport i 2017.
 1. Regnskap 2017:
  Kasserer Ingborg Ross gjennomgikk regnskapet for hovedklubben først. Et par setninger har falt ut under noter. Korrekte noter vil bli lagt ut på nett. Grupperegnskapene ble gjennomgått, da disse skal godkjennes av årsmøtet i hovedklubben.

Vedtak: Regnskap for hovedklubben og gruppene godkjennes enstemmig.

 1. Budsjett 2018 og 2019
  Budsjettet ble gjennomgått av kasserer. Aase orienterte om byggeplanene og dialogen med kommunen. Styret vil innkalle til ekstraordinært årsmøte når bygging blir aktuelt.
  Vedtak: Budsjett for 2018 og 2019 vedtatt.
 1. Kontingent Tromsø Hundklubb.

Vedtak: Ingen endring.

 1. Valg.
  Lars Kristoffersen fra valgkomiteen orienterte om valgkomiteens forslag.

Flg. Verv var på valg.

Nestleder:                     Siri Knutsen FHG – valgt for 2 år
Sekretær:                      Martin Bruusgård Harbitz FHG – valgt for 2 år
Styremedlem:              Ingeborg Solberg FHG – valgt for 2 år

Varamedlemmer:      Stine-Sol Solvang BHG – valgt for 1 år
Berit Bendiksen KG – valgt for 1 år

Vararevisor: Berit Bendiksen var foreslått av valgkomiteen, men kan ikke stille til valg som  vararevisor ettersom hun er innvalgt i hovedstyret som vara.  Av den grunn må det velges en ny vararevisor. Iflg. Lovene er det tillatt med benkeforslag når et verv står tomt.  Veronika Iversen foreslått.

Veronika Iversen – valgt for 2 år.

 

Valgkomite:           Leder Lars Kristoffersen FHG – valgt for 2 år
Medlem:                Stein Nilsen FHG – valgt for 1 år.

Medlem:                Janne Kari Johansen BHG – valgt for 2 år
Varamedlem:        Elin Hartvigsen BHG – valgt for 1 år.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.
Årsmøtet gir styret fullmakt til å utpeke representatnter til NKK-regionenes årsmøte.

Møtet ble avsluttet med at leder Aase Jakobsen overrakte blomster til avgåtte styremedlemmer og valgkomitèmedlemmer.

Møtet hevet klokken 20:00.

Protokoll med underskrifter vil bli lagt ut på nettet når det er ferdig.