Årsmøtedato for Tromsø Hundeklubb blir 31.3.2016.

4. januar 2016

Bekjentgjøring av årsmøtedato i Tromsø Hundeklubb.

Tromsø Hundeklubbs styre har besluttet at årsmøtet for klubben holdes 31.3.2016.

Se også våre lover som omhandler dette:

 §3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen offentliggjøres på klubbhuset og på klubbens hjemmeside. Med innkallelsen skal følge:

–  Dagsorden- Årsberetning for HS
– Årsberetning med regnskap/ budsjett for gruppene. (BHG, FHG, KG)
– Regnskap med revisors beretning
– Budsjett for de to påfølgende år
– Forslag til kandidater til valgene.
– Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet.
– Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

Styret i THK har vedtatt egen instruks for valgkomiteen.
Les mer her >> INSTRUKS FOR VALGKOMITEENE I THK

Valgkomiteene i klubben og gruppene bes sette i gang sitt arbeid snarest, da valgkomiteens forslag skal være styrene i hende 4 uker før årsmøtedato for klubben og de respektive grupper.